Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Розм щення продуктивних сил конспект лекц й кнеу конспект лекц й кнеу


Розм щення продуктивних сил конспект лекц й кнеу конспект лекц й кнеу


Господарське право: Курс лекцій. Навчити аналізувати маркетингове середовище підприємства, проводити сегментацію ринків і виконувати позиціювання товарів. Грошовий обіг і грошова маса. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти використовувати нормативні, планові показники, дані обліку та інших джерел інформації для проведення глибокого і всебічного економічного аналізу; використовувати економіко-математичні методи, традиційні способи і прийоми дослідження для вивчення і мобілізації внутрішніх резервів виробництва, більш ефективного використання ресурсів підприємства; за результатами проведення аналізу самостійно приймати управлінські рішення, які спрямовані на удосконалення діяльності підприємства; знати теоретичні основи курсу, задачі економічного аналізу, його види, методи та прийоми дослідження показників діяльності підприємства; методику аналізу виконання виробничої програми; методику аналізу ефективностівикористання ресурсів підприємства; методику аналізу витрат та собівартості продукції та фінансових результатів діяльності підприємства; виконувати розрахунки впливу факторів на показники діяльності підприємства за допомогою методів і прийомів економічного аналізу та обгрунтування резервів виробництва. Форми та методи навчання: Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання. Роль держави у творенні грошей. Поняття грошового обороту та економічна основа грошового обороту, модель грошового обороту, характеристика та балансування основних грошових потоків. Планування, стадії і процедури аудиту. Кредити ECTS — 3,75. Викладацький склад: Галайда Т. Змістовні модулі: Сутність і функції грошей. Принципи побудови банківської системи. Оцінювання: Контроль знань: - поточний контроль знань студентів складається з: опитування на практичних заняттях з теоретичних питань; самостійного вирішення ситуаційних та розрахункових задач на практичних заняттях; виконання поточних контрольних робіт; відповідей на тестові питання за розділами курсу; виконання домашніх завдань. Змістовні модулі: Сутність і функції грошей. Управление персоналом организации под ред. Центральний банк та його функції. Основними змістовними модулями курсу є: 1. Викладацький склад: Марченко О. Рівень: А Попередні умови: одержані знання з теорії держави і права, цивільного, адміністративного, фінансового та інших галузей права. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття. Принципи побудови банківської системи. В Бібліографія: Богиня Д. Сутність валюти та валютних відносин. Міжнародний рух капіталу, світова валютна система. Форми та методи навчання: Лекції, семінарські, практичні заняття, тестові завдання, ситуаційні завдання. Господарське право: Курс лекцій. Контроль знань: поточний опитування, захист курсової роботи ; підсумковий залік у тестовій формі. Роль кредиту у розвитку економіки.


Планування, стадії і процедури аудиту.


Центральний банк та його функції. Валютний ринок та види валютних операцій. Грошовий обіг як частина грошового обороту. Рівень: а попередні умови. Б Цілі та завдання: Формування системи теоретичних і практичних знань у галузі страхування, розвитку страхового ринку, формування прибутку страхових компаній, страхових резервів та тенденцій розвитку страхових відносин. Мар-кетинг: теорія і прак-тика: Навч. Том 1: Введение в эконометрию. Маса грошей в обороті , грошові агрегати, швидкість грошового обігу, закон грошового обігу, грошово-кредитний мультиплікатор Грошовий ринок. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18. Цивільний кодекс України — Харків: Одіссей, 2005. Рівень: А Попередні умови: Базові знання з «Математичної статистики та теорії ймовірності», «Економічної теорії». Фінансова політика і фінансовий механізм, управління і контроль фінансами.

Related queries:
-> видео уроки фотошоп в стиле beauty бесплатно
Кейнсіанський варіант кількісної теорії грошей.
-> смотреть видео уроки по стоматологии

Видео по теме

:
-> шевроле нива инструкция по эксплуатации видео
Економіка праці й соціально-трудові відносини Опис.
-> ответы на тесты по философии elms
Україна в міжнародних економічних відносинах.
-> инструкции по установке боковых подноже
Ознайомити з методами статистичного дослідження і практичне їх застосування сформувати навички дослідження економічних і соціальних явищ в часі і просторі, виявляти фактори впливу на соціально — економічні явища та їх кількісну оцінку.
->SitemapРозм щення продуктивних сил конспект лекц й кнеу конспект лекц й кнеу:

Rating: 88 / 100

Overall: 57 Rates